Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
15 maja 2024 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło sie trzecie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, przewodniczący SZIK oraz zastępcy Roman Kowalski i Zdzisław Jasiński.
Ponad 200 tysięcy ludzi protestowało 10 maja na ulicach stolicy przeciwko ,,Zielonemu Ładowi’’ wymyślonemu w Brukseli. W demonstracji zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, udział wzięli pracownicy i rolnicy z całej Polski.
W manifestacji uczestniczyli także członkowie naszych zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, a w szczególności widoczni byli przedstawiciele z Łodzi, Sosnowca, Ostrowa Wielkopolskiego, Tarnowskich Gór oraz Krakowa.

Galeria
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” wystąpił z pismem do Piotra Malepszaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyrażając w nim zaniepokojenie wypowiedziami medialnymi o przekazaniu inwestycji kolejowych z Polskich Linii Kolejowych do spółki Centralny Port Komunikacyjny.
W piśmie znalazły się argumenty, które pokazują jak dużym błędem byłoby przekazanie inwestycji liniowych z PLK do CPK.


6 maja 2024 r. odbyło się nadzwyczajne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie.
Faktycznie nadzwyczajne, gdyż to przecież ani połowa kadencji i czas do zebrań sprawozdawczych, ani wymóg wynikający z przepisów wewnątrzzwiązkowych. A jednak w Częstochowie najwyższa władza (bo taką jest zebranie delegatów) spotkała się by dokonać wyborów uzupełniających.

Galeria
26 i 29 kwietnia 2024 r.
W związku z dużą ilością punktów w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz koniecznością wnikliwego omówienia kilku spraw, Rada obradowała w dniach 26 i 29.04.2024 r. W pierwszym dniu obrad odbyło się także spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się oceną sprawozdań finansowych PLK za rok 2023 rekomendując je Radzie.
Zielony Ład to ideologia wymyślona przez środowiska lewackie, które pod hasłami ochrony Ziemi stała się priorytetem dla rządzących Unią  Europejską. Idą za tym wiele, wręcz patologicznych regulacji prawnych, zakazów bądź nakazów. Wszystko to fundamentalnie zmierza do ograniczenia, a w perspektywie utratę suwerenności przez Polskę (... to ma być terytorium w UE zamieszkałe przez ludność narodowości polskiej!).

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” z udziałem Piotra Wyborskiego, prezesa PLK.
Dyskusja dotyczyła najważniejszych spraw, którymi zajmuje się PLK. Była także okazją do wyrażenia zdania „Solidarności” w sprawach zgłaszanych przez pracowników: wzrostu wynagrodzeń, stabilnych miejsc pracy i zatrudnienia.
Ponadto jedną z najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada było przyjęcie Uchwały zawierającej postulaty mające poprawić sytuację finansową pracowników i warunki pracy w naszej spółce. Adresatem ich jest Zarząd PLK.

Galeria
17 kwietnia 2024 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się drugie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK.
Od początku swego istnienia „Wolna Droga” była głosem wolnego, obywatelskiego społeczeństwa, które po latach komunistycznego zniewolenia, głośno przemówiło w Sierpniu 1980 r. Tworzyli ja ludzie „Solidarności”, którzy brali udział w historii powstania niezależnego ruchu związkowego, dokumentując wydarzenia często będąc ich naocznymi świadkami.
W czasach komunistycznej propagandy i wszechobecnej cenzury kluczową rolę w tworzonych strukturach NSZZ „Solidarność odgrywała prasa niezależna, przekazująca pracownikom prawdziwe informacje.
NSZZ "Solidarność" zorganizuje demonstrację, 10 maja 2024 r. w Warszawie. Żądamy ogólnokrajowego referendum w sprawie Zielonego Ładu.
(…). Chcemy też powtórzyć to, co robiliśmy już w 2012 roku, też za rządu pana premiera Donalda Tuska, czyli ogólnokrajowe referendum, tym razem w sprawie tzw. Zielonego Ładu. Chcemy spytać o tę politykę Polaków (…), bo przecież te „zielone” dyrektywy dosięgną każdego obywatela – mówił Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zespół roboczy ds. emerytur pomostowych przy Radzie Dialogu Społecznego został reaktywowany (ostatnie spotkanie w dniu 07.03.2024 r.). W związku z tym Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej zwróciła się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przypomnieniem naszego wniosku o rozszerzenie wykazu stanowisk w załączniku nr 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych o prace wykonywane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tj.:
  • prace wykonywane na stanowisku monter nawierzchni,
  • prace wykonywane na stanowisku automatyk,
  • prace na stanowisku dróżnik przejazdowy.
W dniu 3 kwietnia 2024 r. w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej MOZ NSZZ „Solidarność”, które prowadził przewodniczący Leszek Szatkowski. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora, przewodniczący SZIK oraz Piotr Pazera, zastępca przewodniczącego.

Galeria
Poseł Łukasz Kmita (były wojewoda małopolski), a obecnie kandydat PiS na prezydenta Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, kandydat PiS do sejmiku, byli gośćmi zebrania Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim.
Obydwaj kandydaci w zbliżających się wyborach są popierani przez małopolską „Solidarność”. Aktywność związku na poziomie regionalnym jest bardzo ważna, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej do wyborów samorządowych.
Organizowanie i finansowanie transportu kolejowego jest jednym z zadań samorządu województwa. Dlatego ważnym jest kto będzie odpowiadał za kolej w województwie.
27 marca 2024 r. w siedzibie PLK odbyło się spotkanie Prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze związkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PLK (ZUZP).
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentowali: Henryk Sikora (przewodniczący SZIK), Zdzisław Jasiński i Roman Kowalski (zastępcy przewodniczącego SZIK).
26 marca 2024 r. Rada Nadzorcza powołała sześciu członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Postępowanie na wybór sześciu Członków Zarządu PLK Rada Nadzorcza wszczęła 21 lutego 2024 r. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu:
Michała Gila na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych, Krzysztofa Waszkiewicza na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji, Macieja Kaczorka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju, Piotra Kubickiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów przeniesiono nadzór właścicielski nad spółką PKP S.A. z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministra właściwego ds. Transportu, czyli do Ministerstwa Infrastruktury.
Celem zmian było przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnień związanych z wykonywaniem w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji i udziałów w PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
Jednym z tematów, którym w ostatnim czasie zajmowało się Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” była konsultacja poprawek jakie PLK ma zamiar wprowadzić do instrukcji Ir-1 oraz Ir-2 (dotyczy pracy na posterunkach nastawczych). Przypomnijmy, że instrukcja Ir-1 o prowadzeniu ruchu pociągów określa zasady i sposoby prowadzenia ruchu pociągów na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest jedną z najważniejszych w Spółce.
15 marca br. Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Postępowanie na wybór Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rada Nadzorcza wszczęła 15 lutego br. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Wyborskiego.
W dniu 12.03.2024 r w siedzibie sekcji odbyło się kolejne zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Program obrad obejmował najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się związek oraz część informacyjną dotyczącą sytuacji w PLK.

Galeria
6 marca 2024 r. przed budynkami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Sejmu protestowali rolnicy, myśliwi, pszczelarze, przetwórcy spożywczy wspomagani przez NSZZ „Solidarność”. Trwające od kilku tygodni protesty rolnicze m. in. przeciwko „Zielonemu Ładowi” są także w interesie nas, zwykłych ludzi emitujących CO2, robiących codzienne zakupy, używających prąd, gaz oraz kupujących najróżniejsze usługi i korzystających z różnych rodzajów transportu (to wszystko „opakowano” w tzw. spalanie paliw kopalnych).
O przebiegu manifestacji, a właściwie jej zakończeniu powiedziano i napisano (wraz filmami i zdjęciami) wiele.

Galeria

Dziesiątki tysięcy rolników i pracowników leśnych protestowały 6 marca w Warszawie przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Demonstracja została zorganizowana wspólnie przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych przy wsparciu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
W demonstracji uczestniczyli również przedstawiciele Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, organizacji zrzeszonych w KSK NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele organizacji z sektora gospodarki leśnej, górnictwa, hutnictwa, a także innych gałęzi przemysłu i branż.

Galeria
5 marca 2024 r.
Rada Nadzorcza PLK obradowała w dniach 15 i 21 lutego 2024 r. Głównym sprawami, którymi Rada się zajmowała były procedury związane rozpoczęciem postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa i sześciu członków Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
W poniedziałek 4 marca 2024 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się spotkanie mające na celu świętowanie 200 wydania oraz 20-tych urodzin biuletynu informacyjnego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej „NSZZ Solidarność w PEELKA”.
Jubileusz był okazją do spotkania osób, które biuletyn wymyśliły oraz doprowadziły do jego powstania tych, które opiekowały się nim przez wiele lat jego wydawania oraz tych, na których odpowiedzialność za jego kontynuację spoczywa obecnie.

Galeria
Film z III halowego turnieju piłki nożnej o
Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność"
Obradująca 26 lutego 2024 r. Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ ,,Solidarność” dyskutowała na temat wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. dla pracowników PLK. W efekcie tego zostało przyjęte stanowisko adresowane do Zarządu PLK.

 
W środę 6 marca 2024 r. o godzinie 11:00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie rozpocznie się ogólnopolska manifestacja zaplanowana przez międzyzwiązkowy sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Piotr Duda przypomniał, że 22 lutego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę, w której poparła protesty rolnicze przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi, nie tylko biernie, ale „że będziemy je wspierać w sposób czynny”.
Na twardo wchodzimy w te protesty, ustaliliśmy, że 6 marca do protestu w Warszawie dołącza związek zawodowy Solidarność – ten pracowniczy. Powołaliśmy też wspólny sztab protestacyjny, na którym będziemy ustalać i przygotowywać kolejne nasze akcje protestacyjne, bo na 6 marca się to nie skończy. Im bliżej wyborów do Europarlamentu, tym politycy bardziej będą skłonni, by usiąść i z nami rozmawiać, aby faktycznie tę zarazę jaką jest Zielony Ład wrzucić głęboko do kosza– stwierdził przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe upamiętniające członków antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia polskiego, corocznie obchodzone jest 1 marca. Święto polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani, a mimo to pamięć o nich jest wciąż żywa.
Rada Nadzorcza PLK ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty do 4 marca 2024 r. w siedzibie spółki.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi 5 marca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne, zostaną przeprowadzone do 18 marca.
To jest niesamowite! Mamy dwusetny numer biuletynu „NSZZ Solidarność w Peelka”, który od dwudziestu lat wydaje Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
To podwójny jubileusz, 200 numerów przez 20 lat. Piękna historia biuletynu, który udokumentował najważniejsze wydarzenia dotyczące pracowników, w tym wszelkie zmiany w strukturze organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) i działania związku o jak najlepsze warunki pracy i płacy.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 6 246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6 445,71 zł.
Zatem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) rośnie.
W dniu 31 stycznia 2024 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) w Ministerstwie Infrastruktury doszło do spotkania przedstawicieli KSK z Podsekretarzem stanu Piotrem Malepszakiem (wiceminister odpowiedzialny w MI za kolej).
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący: Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców), Henryk Grymel (KSK), Jan Majder (Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo) i Henryk Sikora (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej).
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wypowiedziała się w nim w najważniejszych sprawach dotyczący pracowników PLK. Obejmowało ono pięć priorytetowych zagadnień:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Stanowisko zostało przesłane do Dariusza Klimczaka Ministra Infrastruktury z prośbą o wzięcie go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
W dniu 19 lutego 2024 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury pismo będące odpowiedzią na nasze stanowisko.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Z inicjatywy Ministra Infrastruktury, pełniącego nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PLK. Odwołało na nim 4 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej PLK (w tym przewodniczącego) i powołało w ich miejsce: Jakuba Majewskiego (na funkcję przewodniczącego Rady), Piotra Wyborskiego, Macieja Kaczorka i Piotra Kubickiego (na członków Rady).
W dniach 8-9 lutego 2024 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Zebranie rozpoczął Mariusz Pilichowski przewodniczący Komisji Zakładowej, który przywitał wszystkich uczestników w tym zaproszonych gości: Tomasza Zaborowskiego - przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego, Ireneusza Dynowskiego - przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Henryka Sikorę – przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, Członka Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W dniu 8 lutego 2024 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych trzy lata temu opracowała „Solidarność”. Pod projektem podpisało się wtedy 235 tys. osób. Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
7 luty 2024 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (8 stycznia 2024 r.).
W dniu 2 lutego 2024 r. w hali OSIR w Łowiczu rozegrano trzecią edycję halowego turnieju piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" (SZIK). Turniej odbył się pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Partnerami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: PNUiK Kraków, Dolkom Wrocław, ZRK-DOM Poznań. Głównym celem tego wydarzenia było propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród pracowników kolei oraz integracja środowiska kolejowego.

Galeria


Wyniki III Halowego Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" rozegranego w dniu 2 lutego 2024 r. w  hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. W turnieju wzięło udział 15 drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółki z Grupy PLK.

W dniu 24.01.2024 r. obradowało Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście: przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i członek Rady Nadzorczej w PLK Henryk Sikora, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol.

Galeria
Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące wskazania wysokości podstawy do wyliczenia nagrody jubileuszowej (pkt 3 Załącznika nr 12 do ZUZP) dla pracowników z odpowiednim stażem pracy dają Prezesowi Zarządu uprawnienie do wydania stosownej Decyzji.
Na jej podstawie średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2023 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej w 2024 r., wynosi 4 332,70 zł.
13 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie opłatkowe kolejarzy z ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.

Galeria
Początek roku to tradycyjnie czas na nowe cele i stare rozliczenia. Nowe cele i założenia to ten fajny element, takie nowe otwarcie, pełne optymizmu i wiary w realizację. Jednak, aby te cele miały realną możliwość na spełnienie warto wcześniej podsumować mijający rok, sprawdzić co się udało, a co może jednak mniej. Połączyć fakty i poszukać być może innych rozwiązań lub lepszych dróg. Zgodnie z powyższym będzie to artykuł z podsumowaniem działalności Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność” w roku 2023.
11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się Protest Wolnych Polaków. Środowiska patriotyczne wyraziły w ten sposób sprzeciw wobec bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska – w tym siłowego przejęcia mediów publicznych i osadzenia w więzieniu ułaskawionych przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Galeria
Przełom roku to doskonały czas na podsumowania, gdzie mówi się o osiągnięciach oraz o planach umiejscawiając w nich kierunki działań, wydarzenia a nawet daty, które stają się wyznacznikiem. Każda profesjonalnie działająca organizacja musi mieć swój plan działania.

Galeria
W dniu 9 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora przedstawił aktualną sytuację w PLK nazywając ją „nową”. Zapewne wszyscy czytelnicy tego artykułu zauważyli, że po wyborach parlamentarnych mamy nowego Ministra Infrastruktury Pana Dariusza Klimczaka. Nominowany został również Sekretarz Stanu Pan Piotr Malepszak odpowiadający za transport kolejowy, powołany na wiceministra infrastruktury.

Galeria
8 stycznia 2024 r.
Posiedzenie Rady Nadzorczej PLK zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r. Odbyło się ono w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (14 grudnia 2023 r.).
Straż Ochrony Kolei to jednostka organizacyjna wchodząca w skład PKP Polskie Linie Kolejowe. Cieszy się ona powszechnym uznaniem i szacunkiem. Jest pozytywnie postrzegana przez podróżnych oraz, co ważne, także przez jej pracowników.
Sprawy pracownicze stale monitorowane są przez zakładową „Solidarność”, która jest największym związkiem zawodowym w SOK.

Rozmowy prowadzone przez Pracodawcę na szczeblu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe i Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej w formie tzw. dialogu społecznego w sprawie zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” 8 postulatów (pismo nr SZIK 26/04/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.) zostały zakończone.
Rozmowy przedstawicieli Zarządu Spółki z „Solidarnością” prowadzone by przez siedem miesięcy na siedmiu spotkaniach.
Na ostatnim spotkaniu 22 listopada 2023 r. podsumowane zostały dotychczasowe prace nad naszymi postulatami oraz została spisana notatka, która skrótowo opisała ustalenia stron.
Władza posuwa się w tym dziele zniszczenia bardzo bezceremonialnie i uczy się przy okazji poczucia bezkarności na przyszłość. Zużyty do granic śmieszności cytat z pastora Niemollera („Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.” - przyp. red.) niestety kolejny raz znajduje tu swoje zastosowanie.
Z rosnącym niepokojem obserwuję pozaprawne działania Pana Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmierzające do przejęcia mediów publicznych i skutkujące pogłębiającą się anarchią, destabilizacją państwa, a także – w związku z jawnie pozaprawnym charakterem – naruszeniem elementarnych zasad praworządności i stabilności systemu prawnego. Próba usprawiedliwiania tych działań przez rządzących koniecznością przywracania praworządności nie może legitymizować naruszania prawa.
Mówiąc wprost: nie można przywracać praworządności bezprawiem!
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14.12.2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to głos „Solidarności” dotyczący najważniejszych dla pracowników obszarów działalności PLK. Obejmuje ono pięć obszarów:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
14 grudnia 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
 
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (30 listopada 2023 r.).
W dniu 14.12.2023 r. w siedzibie KSK odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Jednym z ważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada było omówienie realizacji 8 postulatów SZIK zgłoszonych do Zarządu Spółki w kwietniu br. Siedem spotkań z pracodawcą nie dało 100% naszych oczekiwań. Jednak, co należy wyraźnie podkreślić część z nich zostało zrealizowanych „wzorowo”.

Galeria
„Solidarność” w całej Polsce upamiętniła ofiary stanu wojennego. 42. rocznica wojny wypowiedzianej przez komunistów pod przywództwem generała Jaruzelskiego „Solidarności” i narodowi Polskiemu przywołała pamięć i wspomnienia tamtych dramatycznych wydarzeń. W całym kraju odbywały się Msze św. w intencji ofiar i represjonowanych w stanie wojennym. Były przemówienia, wiązanki kwiatów i potrzeba mówienia prawdy o 13 grudnia 1981 r. i przekazania jej młodemu pokoleniu.
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2023 r. w Warszawie zorganizowała wydarzenie upamiętniające strajk głodowy kolejarzy w grudniu 2003 r. Obecni byli uczestnicy strajku oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej KSK.

Galeria

Zgodnie z obietnicą wyborczą przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Centrum Realizacji Inwestycji (CRI) Iwona Kriger spotyka się ze związkowcami w Komisjach Oddziałowych działających w poszczególnych Regionach wchodzących w skład CRI. Struktura CRI obejmuje całą Polskę, tj. Warszawa – Region Centralny, Warszawa – Biuro Centrum, Poznań, Lublin, Kraków, Wrocław, Sosnowiec, Szczecin i Gdańsk.
„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.

Galeria
Ceny za nabycie Ulgowych Usług Transportowych w 2024 r. będą podwyższone o 11,6 % w porównaniu do cen obowiązujących w 2023 r. Wynika to z obowiązujących przepisów i regulacji (Porozumienie z 2013 r. ws. Ulgowych Usług Transportowych).
Jak ukształtuje się w przyszłym roku rozkład dni wolnych, oprócz urlopów przysługującym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?
Otóż czeka na nas 13 dni ustawowo wolnych od pracy (część przypada w stałym terminie, inne są ruchome). Jak wylicza wp.pl wymiar czasu pracy w 2024 r. wyniesie 2008 godzin, czyli pracownicy będą musieli przepracować 251 dni. Pozostałe będą dniami wolnymi, w tym wynikającymi z przepisów Ustawy o dniach wolnych. Zatrudnionym przysługuje dodatkowo urlop wynoszący 26 dni w przypadku stażu pracy powyżej 10 lat oraz 20 dni, w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony przez mniej niż 10 lat.
30 listopada 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 października 2023 r.).
Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) do kwoty 12 zł netto.
Od 2015 r. posiłki miały wartość 7.50 zł. Jej wzrost nastąpił dopiero od 1 stycznia 2023 r. na 9 zł.
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2023 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”.
W tym roku główna ceremonia Święta Straży Ochrony Kolei została zorganizowana w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W Obchodach z okazji 105. rocznicy powołania formacji uczestniczyli honorowi goście – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także kierownictwo Komendy Głównej SOK na czele z Komendantem Głównym dr. inż. Józefem Hałykiem.

Galeria
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 20 listopada 2023 r. zorganizowała w Warszawie uroczystość z okazji Święta Kolejarza. Wśród gości znaleźli się m.in. wiceminister infrastruktury, Pan Andrzej Bittel, Prezes Zarządu PKP S.A., Pan Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP PLK S.A., Pan Ireneusz Merchel oraz inni znamienici goście, reprezentujący społeczność kolejową.

Galeria
700 zł plus 600 zł, łącznie 1300 zł. Tyle pracownicy PLK otrzymają dodatkowej wypłaty za miesiąc listopad, która zostanie wypłacona 8 grudnia 2023 r.
Z okazji Święta Kolejarza na podstawie zapisów ZUZP pracownicy otrzymają wypłaty po ok. 700 zł.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z apelem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o pilne przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych.
„Projekt, pod którym NSZZ „Solidarność” zebrał kilkaset tysięcy podpisów, miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji, i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone” – wskazała Komisja Krajowa.
Święto Kolejarza i przypadające na dzień 25 listopada święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzimy w różny sposób. Z tej okazji obywają się różne wydarzenia. Organizowane są Msze św., okolicznościowe spotkania, wręczane są odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników.
Pod hasłem „Mocni świadectwem wiary”, na Jasnej Górze już po raz 40 kolejarze z całej Polski, ze wszystkich Spółek związanych z koleją, stawili się przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

Galeria
W 2023 r. po raz czterdziesty kolejarze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Nasza ogólnopolska pielgrzymka odchodziła piękny jubileusz. To świadectwo wiary kolejarzy i zawierzenia codziennych spraw, a szczególnie tych branżowych, związanych z pracą i działalności kolei, a w ostatnich dwudziestu latach spółek kolejowych.
Pomimo wielu zmian, których doświadczyła Polska Kolej następne pokolenia corocznie pielgrzymują do Częstochowy z potrzeby serca i tradycji bo tutaj zawsze kolejarze czuli się razem zjednoczeni oraz jeszcze bardziej mocni niezależnie od tego kto rządził...
26 października 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 września 2023 r.).
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w trakcie obrad Rady dyskutowała na temat ograniczeń zatrudnienia w inżynierii ruchu, które mają miejsce w ostatnich tygodniach.
Wskazywano wiele przykładów, gdzie w zakładach linii kolejowych likwiduje się dyżurnych peronowych, albo zastępuje ich zwrotniczymi, ogranicza pracę poprzez jej skrócenie, redukuje ilość dyżurnych tam gdzie są posterunki wieloosobowe (np. w porze nocnej). Odbywa się to kosztem pracowników, którzy pracują przejmując dodatkowe zadania, które dotychczas wykonywał inny pracownik.
Członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od 23 do 25 października w Jeleniej Górze podsumowali pierwsze pół roku nowej kadencji 2023-2028.

Galeria
Rozwój nie polega na tym, że robi się rzeczy łatwe i tanie. Jeśli chcesz się rozwijać to musisz robić rzeczy na granicy swoich możliwości, nie da się inaczej - w pracy, na siłowni, w sporcie. Tak samo państwo - bez stawiania sobie trudnych wyzwań zbudujemy sobie „Polskę minimum” - bez ambicji, bez perspektyw, bez nadziei.
Ot, żeby była ciepła woda w kranie.
Ostatnie dni to furiackie ataki na CPK, które można by (trochę) zrozumieć gdyby opierały się na faktach, ale w 95% opierają się na kłamstwie. Dzisiaj więc omówimy sobie jak to jest z tym CPK.
Piotr Duda został po raz czwarty wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Spale. Władze Związku wybrano na nową, pięcioletnią kadencję 2023-2028.

Galeria
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” monitorując warunki pracy w PLK widzi potrzebę uregulowania sprawy zachowania czystości – sprzątania powierzchni wspólnej na posterunkach ruchu (LCS), gdzie występuje kilka stanowisk pracy w różnych zespołach pracowniczych, a łączna powierzchnia wynosi nawet 150 m2.
Kto ma w takiej sytuacji sprzątać LCS?
O stanowisko w tej sprawie wystąpiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy, która w odpowiedzi potwierdziła, że obowiązek utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości spoczywa na pracodawcy. Naszym zdaniem, to on powinien zlecić sprzątanie firmie zewnętrznej tak jak robi to z pomieszczeniami biurowymi ISE czy gabinetem dyrektora.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaapelowała o udział w zbliżających się wyborach i referendum.
Nie wskazujemy na kogo głosować. Przypominamy jednak, że dalsza realizacja naszych postulatów zależy od tego kto będzie rządził. Chcemy aby sprawy pracownicze były dla władzy ważne, a wynegocjowane w ostatnich latach prawa i świadczenia nadal utrzymane i obowiązujące.
Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NSZZ „Solidarność” jest największym i najprężniej działającym związkiem zawodowym działającym w SOK.
11 października 2023 r. zorganizowane zostało cykliczne posiedzenie Komisji Zakładowej w Warszawie. Prowadził je Włodzimierz Ganczar, przewodniczący „Solidarności” w SOK. W obradach uczestniczył Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PLK.

Galeria
NSZZ „Solidarność” od początku sprzeciwiał się ustawie podnoszącej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia, którą ostatecznie przegłosował rząd PO–PSL.
Związkowcy jednak nie odpuścili, dzięki czemu udało się w 2017 roku przywrócić poprzednie progi emerytalne.
W tym roku 15 października Polacy w referendum sami zdecydują, czy chcą pracować dłużej, czy nie.
26 września 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK zebrała się na wrześniowym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Przed jej obradami odbyło się spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który m.in. wysłuchał informacji z wyników audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Spółce od początku bieżącego roku.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w piśmie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami zatrudnienia w zespole inżynierii ruchu zwracając się o zmianę polityki Spółki w poruszonych w piśmie sprawach oraz ich wyjaśnienie.
Ponadto związek wskazał nadmierne obciążenie pracą i zwiększające się ryzyko błędu, a co za tym idzie zagrożenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.
Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.
Po pięciu godzinach intensywnego marszu zdobyliśmy Wielką Raczę, której wysokość wynosi 1 236 m. Jest to jeden z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego.
Uczestnicy wstali wczesnym rankiem, aby z różnych miejsc Polski stawić się na zbiórkę w Katowicach, drugiego trekkingu górskiego zorganizowanego przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

Galeria

Rząd wydał rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia na 2024 rok. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.
W lipcu nastąpi druga podwyżka płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Obecnie najniższa krajowa wynosi 3600 zł brutto.
Podobnie było w 2023 r., gdzie minimalne wynagrodzenie wzrosło od stycznia (wynosiło 3490 zł) i lipca (wynosiło 3600 zł).
Wierni najważniejszym zasadom związkowym, wszystko co robimy, robimy z myślą o Was. Dlatego też wybrani członkowie Rady SZIK od 18 do 20 września 2023 r. w Tczewie, uczyli się jak pisać, żebyście chcieli czytać. A przynajmniej, sprawić by czytanie naszych tekstów było jak najmniej bolesne.
Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje i przystanki. Ten przypadający na Łagiewniki miał miejsce na 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 9 września 2023 r. Nie wszyscy na nim wysiedli, wielu pojechało dalej, gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, być może do nikąd …

Galeria

6 września 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Pierwsze po wakacjach obrady zdominowane zostały przez sprawy pracownicze i decyzje dotyczące bieżącej działalności sekcji.

Galeria
2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści