Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 8 Styczeń 2024
Posiedzenie Rady Nadzorczej PLK zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r. Odbyło się ono w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (14 grudnia 2023 r.).
 
System automatyzacji obchodów torów (AOT)
Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię do wniosku Zarządu PLK do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej i zaciągnięcie zobowiązania na dostawę i wdrożenie Systemu automatyzacji obchodów torów (AOT).
Jest to kompletny system dozorowania linii kolejowych składający się z specjalistycznego pojazdu oraz stanowiska stacjonarnego. Zastosowanie systemu ma na celu ograniczenie i zastąpienie większości pieszych obchodów torów wykonywanych przez pracowników na rzecz zautomatyzowanych inspekcji pojazdami diagnostycznymi, co pozwoli na pozyskanie danych diagnostycznych w ujednoliconej formie.
System ma być obsługiwany przez 8 sztuk pojazdów AOT, do 23 stanowisk stacjonarnych i serwerów lokalnych. Wykonawca całej umowy ma także zapewnić przeszkolenie ok. 154 operatorów systemu AOT (obsługa i utrzymanie systemu), 154 analityków z obsługi stanowisk stacjonarnych i wykonywania analizy i oceny automatycznego obchodu oraz 10 pracowników do obsługi utrzymaniowej pojazdów AOT.
Pojazd (baz własnego napędu) ma być dostosowany do ciągnięcia lub pchania przez drezynę WM-15 oraz HD-350. To wagon, pod podłogą, którego zamontowane będą urządzenia pomiarowe: czujniki, kamery, oświetlenie, a pozostała część systemu diagnostycznego: źródła zasilania, komputery będą umieszczone na podłodze wagonu (z możliwością ich szybkiego zdemontowania i montażu). Prędkość eksploatacyjna takiego pojazdu ma być nie mniejsza niż 100 km/h.
Drugą częścią systemu znajdującego się na pojeździe ma być system diagnostyczny zabezpieczający obraz (wideo-inspekcja) i pomiar (ocena na podstawie zmierzonych wartości). Ma on realizować jak największą ilość czynności wykonywanych przez pracownika w ramach obchodów torów, tj. nadzór nad ogólnym stanem nawierzchni kolejowej, podtorza rozjazdów, obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych oraz rozpoznawanie wszelkich uszkodzeń.
System wraz z pojazdami ma być w dyspozycji PLK Centrum diagnostyki, które będzie współpracować z zakładami i sekcjami eksploatacji w zakresie jego wykorzystania na danym obszarze (harmonogramy badań, analiza i wykorzystanie danych z pomiarów itp.).
Wdrożenie systemu podzielone jest na kilka etapów, a jego pełne wdrożenie na sieci PLK zaplanowano do 2032 r.

Nowy Regulamin premii inwestycyjnej
Zarząd PLK wykonując dyspozycje Rady Nadzorczej przekazał informacje w sprawie trybu przygotowania i procedowania treści Uchwały nr 1012/2023 Zarządu PLK z dnia 20.11.2023 r. dotyczącej przyjęcia „Celów istotnych do osiągnięcia dla projektów inwestycyjnych, planowania wydatków i trybu postępowania przy wnioskowaniu, przyznawaniu i wypłacie premii za realizacje zadań inwestycyjnych”.
Materiał ten nie był przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi zarówno na poziomie PLK oraz w Centrum Realizacji Inwestycji. Jego stosowanie będzie miało wpływ na wysokość premii inwestycyjnej wypłacanej w PLK w okresach kwartalnych na podstawie Regulaminu premiowania pracowników PLK za realizację zadań inwestycyjnych, który obowiązuje od 2011 r.
Zarząd poinformował Radę o podjęciu prac nad nowym Regulaminem, uznając dotychczasowy Regulamin za zbyt ogólny, do którego ma zostać przeniesiona większość zapisów zawartych w „Celach istotnych ...”.

Inne tematy
Rada zajmowała się również m.in. następującymi sprawami: informacją z prac Komitetu ds. Inwestycji Rady Nadzorczej PLK, postępem prac inwestycyjnych i wykorzystaniem funduszy przeznaczonych na ten cel w 2023 r., informacją o działalności Rady Nadzorczej PLK w IV kwartale 2023 r., postępami w realizacji budowy systemu ERTMS/GSM-R (Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej, który zapewnia operacyjną komunikację głosową i transmisję danych, użytkownikom sieci na infrastrukturze PLK), przeniesieniem własności składników infrastruktury kolejowej oraz gruntów pod liniami kolejowymi (aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa z PKP S.A. do PLK), nową umową na wykonanie reprofilacji szyn w torach i rozjazdach oraz przeglądem uchwał, przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści